สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด (POLICE PATHUMTHANI SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED)